Bylden

image

Bylden bliuwe hingjen yn myn oantinken
oan dizze Reis, dizze plakken
wer ik wie, wer ik myn fuotstappen sette.
It sit yn myn holle, dy bylden, sa moai.

Dat is mei gjin printsje of foto te dwaan,
Dat sit yn myn holle, dy bylden, sa moai,
As ik it skilderke koe,
dan wun ik in priis en wie ik ferneamd.

It sit yn de holle, dy bylden sa moai,
Ik nim se mei nei hus ta,
Yn dy holle, dy holle sit fol,
Mei bylden, wat binne se moai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s