Wurden

image

Hjir bin gjin wurden foar
Krek as myn leafde foar dy
Moai, prachtich, wunderlik
Wat is us wrald doch …….

As pylger rin ik troch in lan
Sa fier fan hus, dat wolst net witte
En sjoch yn eltse feart myn doarp
In wiidse blik, ik fjil my thus

En eltse stap nei Santiago, Finistere
Is ek in stap dichterby myn thus
Ik bin in pylger, noch underweis
Mar ik wit: bin sa wer thus

Bin doch wol nijsskirrich en benijd
Of thus noch wat ferroare is
Ik wit: ik bin net mear de selfde
As de pylger van eartiids

Sawat trijetusend kilometer fjirder
Twa jier fjirder, mar ek ryker
Troch it rinnen, troch de minsken
Bliidskip tot yn de teannen

Fan al dat moaie wat ik meimeitsje
Fan dy ungelooflike prachtige natuer
Mar foaral fan al dy leave minsken
Dat jout my moed, it komt wer goed

Jonge minsken, alde minsken
Oeral wei, ut alle lannen fan de wrald
Rinne hjir meiinoar yn frede
Sa kin it ek, dat wit ik seker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s