Snein yn Frankryk. (Dei 56)

Trije pylgers sitte ‘s moarns te iten
In Fransman, in Belgische, in Fries
Kofje, bolle, tsiis en woarst
It is tiid, hja pakje de spullen.

De rechsekken hingje se wer om
De stokken mei, der gean se wer
Troch de bosken, troch de fjilden
De Fries dy fjilt zich hjir hast thus

It lanskip hjir liket op dat fan thus
Gaesterlan, de Groene Singel,
Nijemardum, Bremer Wildernis
Bij Amerika, Hoitebuoren

Hja rinne fjirder en sjoche in tsjerke
Hiel ald, it sjocht er prachtig ut
As hja binnen rinne begjin de musyk
De Fries dy lit syn trinnen rinne

Hy tinkt oan eartiids, oan syn mem
De pylger sjit no helemaal fol
Giet sitten, lustert nei de mooie toanen
En tinkt oan sneinemoarn

Mem hie nei de tsjerke wer appelgebak
Heit sit er by en geniet fan dizze dei
En de lytse pylger dy wit noch net
Dat hy letter giet op pylgertocht

In moaie dei, hjoed sjit hy fol
It is net erg, lig it mar barre
De  gedachten binne moai en suver
Underweis komt alles hiel tichtby

image

2 thoughts on “Snein yn Frankryk. (Dei 56)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s