Artikel yn De Fleanende Krie

image

Myn tante út de Jouwer stjoerde my hjoed dizze krante. Der stie in artikel yn oer minsken, dy ek de reis fan Sint Jabik nei Santiago de Compostela makke hawwe. Krek sa as my ha se it earst ek yn etappes dien, ik leau dat se er 7 jier oer dien hawwe. In moai ferhaal, op it ein sizze se:
“My tinkt, wy sille ús leven lang noch pylger wêze en ivich pylger bliuwe.”

Ik tink dat dat ek sa is, as’t sa lang únderweis bist, pylger bist net allinich mar únderweis, mar ek nei dyn reis, ik tink dat it dy noait mear loslit.

Ik soe sizze, tante Henny: tige dank! Ik ha myn Frysk wer wat ophelle en it wie tige nijsgjirrig om te lêzen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s