Pylger

                 Pylger                                             

Pylger,nearne leit in wei foar dy

Dyn eigen printen yn it sân

 jouwe kar fan rjochting oan

P1010239

Rinnend makkest sels de wei.

Ast oer it skouder sjochtst,

litte east- en noardewinen

dyn spoar hastich wer ferdwine.

Pylger, nearne leit in wei

dy binne allinnich mar

de ribbels fan de see.

                                                                           Antonio Marchado

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s